Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen kunnen voortaan terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Nu nog sneuvelen dergelijke plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Het Nationaal Groenfonds kan met het IDL deze onzekerheden wegnemen en ondernemers financieel ondersteunen in transitie. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.

Aantrekkelijke lening

Het fondsvermogen voor 2021 is negen miljoen euro. Naar schatting 35 agrarische bedrijven kunnen nog dit jaar een beroep doen op het fonds. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. De afspraken hebben een langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van een cofinanciering: investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc.

Sturen op doelen 

Ondernemers die een beroep doen op het IDL worden niet verplicht tot het nemen van specifieke maatregelen. Het gaat bij het Investeringsfonds echt om het bereiken van doelen. Investeringen moeten wel leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte is.

Het fonds hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelen:

  • Minder gewasbeschermingsmiddelen
  • Minder broeikasgassen
  • Minder nitraat uitspoeling
  • Toename biodiversiteit
  • Betere bodem
  • Circulaire inzet van veevoer
  • Verbetering van diergezondheid en -welzijn

Op tenminste vier van deze terreinen moet ook vooruitgang worden geboekt en op geen van de doelen mag achteruitgang plaatsvinden.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap, zal de aanvragen op duurzaamheid beoordelen. Het gaat de beoordelingscommissie vooral om investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering. Iedere boer of tuinder kan een beroep doen op het IDL en geeft daarbij zelf aan hoe hij of zij tot meer duurzaamheid wil komen.

Financiële realisatie

Na goedkeuring van de beoordelingscommissie bekijkt het Nationaal Groenfonds samen met de andere financier(s) de financiële haalbaarheid en de financieringsmogelijkheden.

Fases aanvraag

Groeien naar morgen

Het ministerie van LNV wil het Investeringsfonds op termijn laten uitgroeien tot een belangrijk beleidsinstrument gericht op een agrarische sector die minder stikstof uitstoot, kringlopen verder weet te sluiten en meer oog heeft voor bodem en biodiversiteit. Het Investeringsfonds maakt deel uit van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV. 

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor financiering vanuit het IDL? 

Vul de checklist in om te weten of je meteen een aanvraag in kunt dienen. Kom je (nog) niet voor alle onderdelen in aanmerking voor een financiering uit het IDL? Misschien kunnen we je vanuit een ander fonds of ons eigen Revolverend fonds wel een financiering verstrekken. Meer informatie hierover vind je op onze pagina financieringen

Waaruit bestaat een volledige aanvraag voor een financiering vanuit het IDL? 

Hier vind je het complete aanvraagformulier (pdf). Heb je nog andere vragen over de financiering vanuit IDL? Kijk op onze Q&A pagina of jouw vraag en het antwoord er bij staan. 

Groeien naar morgen

Het ministerie van LNV wil het Investeringsfonds op termijn laten uitgroeien tot een belangrijk beleidsinstrument gericht op een agrarische sector die minder stikstof uitstoot, kringlopen verder weet te sluiten en meer oog heeft voor bodem en biodiversiteit. Het Investeringsfonds maakt deel uit van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.

Naast het Investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Naar verwachting worden de twee subsidieregelingen op 1 november dit jaar opengesteld.

Heb je nog vragen? Kijk in de uitgebreide Q&A op de site van het Omschakelprogramma of jouw vraag er bij staat. 

Lees de Kamerbrief van demissionair minister van landbouw Carola Schouten over het Investeringsfonds en het Omschakelprogramma

Staat je vraag er niet bij en gaat deze specifiek over het Investeringsfonds? Stuur ons een e-mail of bel met een van de Investmentmanagers. Hun gegevens vind je hiernaast op deze pagina.

Meteen weten of je eventueel in aanmerking kunt komen voor een financiering vanuit het IDL? Ga naar de checklist

De komende tijd sturen we regelmatig een nieuwsbrief uit over het IDL en de projecten die we gaan financieren. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief. 

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Tuinders

Meer over Tuinders