'Wat ons verbindt, is de bodem'

03-10-2017

Voor natuurorganisaties is de mestproblematiek in Nederland onvermijdelijk een thema. Jacob van Olst van Landschap Overijssel zoekt graag samen met andere partijen in de provincie naar oplossingen: ‘Investeren in een gezonde bodem, daarin vinden wij als natuurorganisatie en de boeren elkaar.’


Jacob van Olst is directeur van Landschap Overijssel en vanuit die rol werkt hij aan de ontwikkeling en het behoud van natuur en landschap. Van Olst: ‘Er ligt een enorme opgave vanuit Natura 2000 en vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die opdracht pakken we hier gezamenlijk op. Er is tijd nodig om een omschakeling te realiseren in de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven. In het ideale scenario wordt er in een agrarisch bedrijf niet méér mest geproduceerd dan dat er door de bodem opgenomen kan worden. Maar zolang dit nog niet het geval is, kunnen vergistingsinstallaties er in de omschakelingsperiode voor zorgen dat we de doelen voor Natura 2000-gebieden bereikbaar te maken.’

Samen optrekken met agrariërs

‘Wij vinden het belangrijk om als natuurorganisatie samen op te trekken met agrariërs in Natura 2000-gebieden. Je kan, door goed naar elkaar te luisteren en samen de schouders eronder te zetten, tot oplossingen komen. Samen zoeken naar gewassen die zich verdragen met de natuur bijvoorbeeld. Kijken waar ruimte is voor natuurinclusief boeren. Wat ons verbindt is de bodem: voor de natuur essentieel, maar ook voor de boeren letterlijk de grond onder hun bestaan. Steeds meer boeren ontdekken dat het écht verzorgen van de bodem noodzakelijk is. Niet alleen om er gewassen op te verbouwen, maar ook om bijvoorbeeld enorme stortbuien aan te kunnen. Een gezonde bodem is in staat om grote hoeveelheden water op te nemen en schadelijke stoffen aan zich te binden. Met elkaar werken we gestaag toe naar een landbouw die zich verhoudt met de natuurdoelen die we gesteld hebben in onze provincie.’

Natura 2000-gebieden kwetsbaar voor mest

‘De Natura 2000-complexen die wij in de regio Twente -in de buurt van Tubbergen- beheren, zijn schrale systemen die kwetsbaar zijn voor mest. Die mest moet daar uit het systeem; boeren kunnen hun mest daar niet meer kwijt. Dan is het belangrijk dat er bedrijven zijn die een goede techniek uitdenken, waardoor de boeren daar toch van hun mest af kunnen. Mestvergisters zijn aar nu nodig in de transitie naar een landbouw die in balans is met de omgeving. En ook mestverkorrelaars kunnen dan helpen: door het indrogen maak je de hoeveelheid mest compacter en dat scheelt weer een hoop energie in transport.'

Bron: Natura 2000

Oplossen mestproblematiek in de regio

‘Bij het gebiedsbezoek van het koningspaar aan Twente hadden we met hen een gesprek over de dilemma’s waar we in deze regio mee te maken hebben. Bij dat gesprek ontmoette ik Elke Wolbers, een ondernemer die apparatuur ontwikkelt en produceert om mest te verwerken. Wij zetten ons vanuit heel verschillende rollen in voor het Twentse landschap. Zij kijkt naar de agrarische sector én naar de natuur, daar raakten wij niet over uitgepraat. Elke Wolbers vertelde over de innovatieve ‘mestverkorrelaar’ die zij hebben ontwikkeld en waarvoor ze de financiering maar niet rond kregen. Ik heb ze toen in contact gebracht met het Nationaal Groenfonds, omdat ik verwacht dat hun techniek een positieve bijdrage kan leveren aan de oplossing van de fosfaatproblemen in deze regio. Mijn ervaring is dat het Groenfonds kritisch kijkt naar de potentie die in een plan zit, maar ook naar de mensen achter een initiatief.’

Groen goud

‘Natuur is in zichzelf natuurlijk al van waarde. Maar voor de provincie Overijssel geldt dat ze beschikt over groen goud. Het verdienpotentieel van de natuur is enorm. De afgelopen tien jaar is het toerisme hier consequent gegroeid: dat levert werkgelegenheid op en geld. Voor de samenleving in onze provincie is de natuur dus op veel manieren waardevol. Daar zetten wij ons in Overijssel met elkaar voor in: als landbouw- en natuurorganisaties en regelmatig ook samen met het Nationaal Groenfonds.'

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling