Visie LandschappenNL natuurinclusieve landbouw

17-04-2018

In de transitie naar natuurinclusieve landbouw heeft ook LandschappenNL, de koepelorganisatie van de 12 provinciale landschappen en provinciale landschapsbeheerorganisaties, haar visie geformuleerd. LandschappenNL geeft aan dat genoemde transitie van grote urgentie is en vraagt om een integrale aanpak. De koepel werkt daarvoor nauw samen met boerenorganisaties en regelmatig ook met het Groenfonds om de gewenste veranderingen in gang te zetten.

LandschappenNL sluit met haar visie op natuurinclusieve landbouw aan bij het advies “Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem” van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli). In het adviesrapport constateert de Rli dat de klimaatopgave die Nederland zich gesteld heeft zal leiden tot minder ruimte voor de veehouderij. De Rli adviseert het Kabinet met nieuw voedselbeleid te komen.

Uitdagingen van de landbouw zijn maatschappelijk probleem
De visie van LandschappenNL is vastgelegd in een position paper. Daarin geeft LandschappenNL nadrukkelijk aan dat de uitdagingen waarvoor de hedendaagse landbouw zich gesteld zien geen probleem zijn van de individuele boer of de agrarische sector, maar dat het hier gaat om een breed maatschappelijk probleem. En dat deze opgave ook breed maatschappelijk opgepakt moet worden. Niet alleen omwille van het klimaat en de toekomst van de landbouw, maar ook voor natuur, landschap, en de leefbaarheid van het platteland.

Verduurzaming landbouw belangrijk voor verbeteren kwaliteit groene leefomgeving
Deze boodschap sluit aan bij de visie en het werk van het Groenfonds. Op grote en kleine schaal zetten wij onze financieringsproducten in voor de verduurzaming van de landbouw, waaronder natuurinclusieve landbouw, om de kwaliteit van onze groene leefomgeving te verbeteren. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u een paar voorbeelden van natuurinclusieve en duurzame landbouwprojecten waar het Groenfonds bij betrokken is.

Voor meer informatie lees het position paper met de visie van LandschappenNL en het adviesrapport van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur.

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur