Provincie Noord-Brabant en Groenfonds starten Transitiefonds Veehouderij

29-08-2018

Het Nationaal Groenfonds en de provincie Noord-Brabant hebben een fonds opgezet dat (jonge) boeren door middel van leningen ondersteunt bij investeringen in hun bedrijf. Die investeringen zijn nodig om te voldoen aan de strengere normen van de provincie voor de ammoniakuitstoot. Het Nationaal Groenfonds draagt € 5 miljoen en de provincie € 10 miljoen bij aan het fonds. Het Groenfonds is ook fondsbeheerder.

Het Transitiefonds Veehouderij helpt veehouders die vanwege te weinig eigen vermogen niet in staat zijn om de benodigde investeringen te doen. Bijvoorbeeld jonge veehouders die net het bedrijf hebben overgenomen of veehouders die nog niet zo lang geleden al fors geïnvesteerd hebben in hun bedrijf. Zij kunnen een beroep doen op het fonds voor een achtergestelde lening van maximaal € 250.000,-. Het fonds wil minimaal 60 ondernemers in de provincie Noord-Brabant ondersteunen.

Het Groenfonds beheert het fonds. Dit fonds is nu gestart, maar de verwachting is dat er pas in 2019/2020 breed gebruik van zal worden gemaakt. Veel veehouders maken nu de afweging welke investeringen ze willen doen, ook in het licht van de in 2017 aangescherpte provinciale milieueisen. Een deel van hen zal uiterlijk eind 2019 een vergunningsaanvraag hebben ingediend voor de vernieuwing van de stallen. 

De provincie Noord-Brabant wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken hebben de voorkeur, omdat daarmee het klimaat in de stal zelf ook verbetert voor dieren en boer. Het Groenfonds heeft eerder samengewerkt met de provincie Noord-Brabant om de landbouwsector te ondersteunen bij de verduurzaming en het verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving.

Jean-Paul Schaaij, directeur Groenfonds: “We zijn blij weer met de provincie Noord-Brabant samen te kunnen werken om de landbouwsector te helpen bij de transitie naar duurzaamheid. Het Transitiefonds zorgt voor een belangrijke investeringsimpuls hiervoor.”

Lees het persbericht van de provincie Noord-Brabant

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw