Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

04-03-2020

Het Nationaal Groenfonds is partner geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een breed netwerk van partijen die mee willen helpen de biodiversiteit in Nederland te versterken en herstellen, met de bijbehorende waardering voor de partijen die daaraan werken. In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken onder andere kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, overheden, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en financiers samen. 

Met het Deltaplan zetten we ons in voor het Nederland van morgen, waar mensen en natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een dichtbevolkt land waar economie en ecologie verbonden zijn. Het Nationaal Groenfonds is als partner toegetreden omdat wij de doelen van het Deltaplan onderschrijven en om de partijen die concrete plannen hebben die bijdragen aan versterking en herstel van de biodiversiteit te ondersteunen bij de financiering daarvan. 

Actieagenda voor biodiversiteit

En er gebeurt meer. IUCN NL werkt aan het tot stand komen van een Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit, door het stimuleren en compileren van toezeggingen. Daar werkt het Groenfonds ook aan mee. Onze pledge: Een groener Nederland, daar zetten wij ons elke dag voor in. Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan bodem, lucht, water, beleving en natuurlijk biodiversiteit. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden voor het Nederland van morgen.

Meer over de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit en de andere toezeggingen (pledges).

Meer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samengevat.pdf

Partners


Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen