Onderzoek naar financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw

13-03-2018

Onderzoek PBL financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw gestart

Deze week is tijdens de eerste klankbordbijeenkomst in het kantoor van Nationaal Groenfonds het “onderzoek” van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van start gegaan. Op verzoek van het ministerie van LNV wordt onderzocht wat de financieringsbehoefte is van (bedrijven die starten/overschakelen naar) “Natuurinclusieve Landbouw” en wat de gewenste rol van de overheid daarbij kan zijn.

Met de leden van de klankbordgroep, afkomstig vanuit BoerenNatuur, Living Lab Friesland, Rabobank, Triodosbank, EZ/LNV en Nationaal Groenfonds is nagedacht over de juiste aanpak en met name de meest geschikte casussen die uitgewerkt dienen te worden. 

PBL start met een inventarisatie van reeds bestaande onderzoeken/interviews. Daarnaast worden ook diverse partijen die daadwerkelijk betrokken zijn bij de transitie naar natuurinclusieve/duurzame landbouw geïnterviewd.Gebruik zal worden gemaakt van de kennis en ervaring die Nationaal Groenfonds al heeft opgedaan bij de diverse projecten die inmiddels al zijn gefaciliteerd en gefinancierd. 

Het Groenfonds werkt graag mee aan dit onderzoek gezien het belang van genoemde transitie bij het vergroenen en verduurzamen van onze leefomgeving. Natuurinclusieve (=duurzame) landbouw vormt een belangrijke en onmisbare schakel tussen ecologie en economie.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de resultaten eind 2018 in een bijeenkomst zullen worden gepresenteerd (al dan niet in combinatie met betrokken andere partijen). Over de juiste vorm en inhoud wordt nog nagedacht.

Voor meer informatie:

Planbureau voor de Leefomgeving: Jetske Bouma 

Nationaal Groenfonds : Dick Boddeus  en/of Jac. Meter 

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw