Land van Waarde: nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

05-10-2017

Onder de naam 'Land van Waarde' is een nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland van start gegaan. Dat gebeurde via een bijeenkomst vorige week in het Overijsselse Lierderholthuis. We trekken in dit initiatief samen op met Stichting Courage en Landschap Overijssel. De driejarige pilot start in Salland en vormt de opmaat voor een landelijke uitrol.

Lees verder

Land van Waarde is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Wat nodig is, is een systeemverandering naar een natuurinclusieve landbouw. Een nieuwe leest waarop natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering op melkveebedrijven.

Beloningen

De kern van Land van Waarde is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler in hun bedrijfsvoering wordt. Voorbeelden van beloningen zijn bijvoorbeeld toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelruimte binnen gemeenten. Tegelijkertijd moet het systeem het andere partijen die een belang hebben in natuur en landschap mogelijk maken om hun groene doelstellingen beter te realiseren. Partijen zoals waterschappen, beleggingsmaatschappijen, terreinbeherende organisaties, banken, provincies, gemeenten en zuivelverwerkers. Op deze manier ontstaat winst voor de natuur en biodiversiteit, winst voor de melkveehouderijbedrijven en winst voor de groen-belanghebbende partijen.

Haalbaarheidsstudie

Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het nieuwe sturingsmodel. De uitkomsten van deze studie zijn gebruikt ter voorbereiding van een pilot. Hiervoor is een gebied in Salland, ten zuidoosten van Zwolle, gekozen. Onlangs is er een informatiebijeenkomst voor boeren in het gebied georganiseerd, waarbij Land van Waarde als nieuw sturingsmodel is gepresenteerd. Ruim dertig boeren hebben zich aangemeld om betrokken te worden bij de uitvoering van de pilot. De pilot wordt uitgevoerd in een periode van ruim drie jaar.

Council

Belangrijk onderdeel van de pilot is het organiseren van een council, waarin circa tien verschillende organisaties en bedrijven vertegenwoordigd zullen zijn. Deze council moet de beloningen gaan organiseren en bundelen. Essentieel onderdeel in de werkwijze is dat er met elke deelnemende melkveehouder een bedrijfsnatuurplan wordt opgesteld. Het bedrijfsnatuurplan vormt het contract tussen de boer en de council, en is het toegangsticket tot de beloningen van de deelnemende partijen.

Natuurinclusief

Jac. Meter: “Een prachtige pilot die bijdraagt aan de transitie van de agrarische sector naar natuurinclusieve landbouw. Samen met alle betrokkenen gaan we op zoek naar werkbare oplossingen en bekijken we welke prikkels daarbij nodig zijn." Bekijk ook deze video.

Bron: Landschap Overijssel

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling