Investeringsfonds Omschakeling Landbouw

16-11-2020

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren is financiering vaak een belemmering. Om hierin tegemoet te komen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 175 miljoen euro uitgetrokken voor het opzetten van het ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’. Het omschakelspoor gaat bestaan uit een investeringsfonds bij het Nationaal Groenfonds en twee subsidieregelingen.

Lees verder

Investeringsfonds

Het programma krijgt een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal. Het omschakelspoor geeft financiële ondersteuning aan agrarisch ondernemers die stappen willen maken naar een meer extensieve of duurzame bedrijfsvoering, zoals biologische en natuur-/landschapsinclusieve landbouw. Als een agrariër financiering aanvraagt voor het omschakelen van zijn of haar bedrijf, kan een financier dat te risicovol vinden. Met het investeringsfonds zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken. In totaal is hiervoor in 2021 70 miljoen euro beschikbaar. 

Het ministerie van LNV over het Omschakelprogramma

Projectleider Groenfonds

Het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds hebben Lysias ingeschakeld om het Investeringsfonds omschakeling landbouw vorm te geven. Voormalig Groenfondsdirecteur Roelof Balk, nu Lysias-associé, is projectleider van de ambtelijke werkgroep en van het implementatieteam. Het Investeringsfonds start in 2021 met de werkzaamheden. 

De Kamerbrief van minister Schouten van LNV over het Omschakelprogramma en het Investeringsfonds

Vragen en antwoorden van het ministerie van LNV over het Omschakelprogramma 

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw