IDL-klanten in Nieuwe Oogst

28-10-2022

Saskia en John Joha zijn de eigenaren van de Hoeve Kazan in Nieuwveen. Een kleinschalige biologische vleesveehouderij met Limousin-koeien en zwartbles-schapen. Saskia en John waren een van de eerste agrarische ondernemers die een financiering kregen uit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) voor het bouwen van hun bijzondere houten roundhouse stal. In het artikel in Nieuwe Oogst vertellen zij over hun ervaringen met het verduurzamen van hun bedrijf, het IDL en co-financier Rabobank. Hun belangrijkste boodschap: Als je je bedrijf wilt verduurzamen, sta 100% achter je eigen plan voordat je naar een financier stapt.  

 Naar het artikel in Nieuwe Oogst

Lees verder

Roundhouse stal  op Hoeve Kazan
Saskia Joha (midden voor) met de beoordelingscommissie IDL

Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.  Het fondsvermogen voor de pilotperiode van juli 2021 tot juli 2022 is negen miljoen euro. De pilotperiode wordt naar verwachting verlengd tot juni 2023 en dan komt er extra fondsvermogen beschikbaar. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar.  

Ondernemers die een beroep doen op het IDL worden niet verplicht tot het nemen van specifieke maatregelen. Het gaat bij het Investeringsfonds echt om het bereiken van doelen. Investeringen moeten wel leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte is.  Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap beoordeelt de aanvragen op duurzaamheid. Het Groenfonds beoordeelt de plannen daarna op financiële haalbaarheid en verstrekt bij akkoord de lening. 

Meer over de doelen en het IDL

Bron foto's: Nationaal Groenfonds

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw