Workshop financiering natuurinclusief boeren 7/4/2017

07-04-2017

Succesvol Boeren met Natuur, ontmoet de praktijk 

Onze collega Jac. Meter heeft tijdens de conferentie Succesvol boeren met natuur– ontmoet de praktijk ’een interessante workshop gegeven over de financieringsmogelijkheden voor boeren die natuurinclusief willen (gaan) werken. De conferentie werd gehouden op vrijdag 7 april bij Van Hall Larenstein in Velp.

“Dat natuurinclusief boeren voor agrariërs een interessant thema is, bleek wel uit de conferentieSuccesvol boeren met natuur’, zegt Jac. Meter. “In mijn de drukbezochte workshop over financieringsmogelijkheden werd snel duidelijk dat de behoefte aan (co-)financiering groot is en dat het Groenfonds hier een belangrijke rol in kan spelen. Natuur en landbouw kunnen elkaar versterken en dat levert voordeel op: Voor mens én natuur. Ik ben blij dat de organisatoren BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland hier zoveel aandacht aan geven.”


Succesvol boeren met natuur

Natuurinclusieve landbouw is in de ogen van BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland de toekomst. Succesvol boeren met natuur kan goed samengaan met een rendabele bedrijfsvoering. Het is dé manier waarop we kunnen voorkomen dat boerenlandvogels uitsterven en het rijke cultuurlandschap dat ons dierbaar is verdwijnt. Een groeiende groep boeren bewijst dat dagelijks.

Op de conferentie ‘Succesvol boeren’ kregen agrarische ondernemers het podium. Melkvee-houders en akkerbouwers deelden op deze dag hun kennis en ervaringen met de omslag naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Er waren workshops over akkerranden, kruidenrijk grasland en plasdras.

Diverse workshops

Deskundigen gaven workshops over financiering, productontwikkeling en marketing. Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer werden besproken, evenals de vraag hoe we de organisatie en samenwerking binnen een collectief kunnen verbeteren.

Workshop ‘Financieringsmogelijkheden voor natuurinclusief boeren’

Jac Meter gaf aan de hand van kennis en ervaring met bestaande praktijkvoorbeelden aan in welke gevallen Nationaal Groenfonds een belangrijke rol kan vervullen bij het realiseren van projecten met een meerwaarde voor natuur en landschap. In deze workshop werd ook duidelijk welke vormen van financiering (ook co financiering naast de huisbankier) mogelijk zijn. Nationaal Groenfonds faciliteert graag met kennis, kapitaal en een groot netwerk, wat voordeel oplevert voor boer & natuur.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze conferentie, het programma en de workshop van onze collega Jac. Meter, kijk dan op boerennatuur.nl of de flyer. U kunt ook rechtsreeks contact met hem opnemen via 06 53 592 193 of e-mail.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling