Biovergisting: mestoverschot en reststroom uit de natuur samen verwerken

02-10-2017

Willem Meijers is investment manager bij het Nationaal Groenfonds en vooral betrokken bij nieuwe projecten die gericht zijn op ‘verdienen met natuur’. Daar hoort ook het financieren van biovergisters bij. 

Bron: Ids Schaap

Meijers werkt al sinds 2003 bij het Groenfonds. 'In 2009 vroeg het toenmalige ministerie van Economische Zaken ons om te kijken naar duurzame energieprojecten waar reststromen uit natuur en landschap nuttig toegepast konden worden. Mestvergisting zou een rol kunnen spelen in de Nederlandse energietransitie. Mestvergistingsprojecten waarbij ook reststromen, zoals gras, verwerkt worden, zijn daarom sinds 2011 al bij ons in beeld om mee te financieren. Dan heb je het dus niet louter over mestvergisters, maar spreek je van biovergisters.’

Balans tussen natuur en landbouw verbeteren

‘Natuurlijk zijn we bij het Groenfonds voor grondgebonden melkveehouderij, waarbij een boer niet méér mest produceert dan hij op eigen land kwijt kan. Daarom steunen wij ook verschillende natuurinclusieve landbouwprojecten, om de balans tussen natuur en landbouw terug te brengen. Maar zolang we in ons land nog zo veel intensieve kippen- en varkenshouderijen hebben, is er sprake van een fors mestoverschot. Dat overschot is slecht voor onze natuur en daarom is het vergisten van mest een oplossing waar wij in meefinancieren, mits het gecombineerd wordt met de verwerking van reststromen uit de natuur. Een afvalstroom uit de natuur krijgt daardoor meer waarde en wij slaan wij twee vliegen in een klap: het overschot aan mineralen in de natuur wordt beperkt en reststromen uit diezelfde natuur zijn geen afval meer, maar worden onderdeel van het mestvergistingsproces. Die grasstroom uit natuurgebieden is enorm, want juist door de overbemesting groeit gras in natuurgebieden extra hard. Er moet gemaaid worden, om het gebied te verschralen, waardoor uiteindelijk een natuurlijker situatie ontstaat.’

Van mest en gras naar groengas en mestkorrels

‘Alles draait in dit verhaal om mineralenbalansen. In een biovergister wordt biogas geproduceerd. Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaangas en koolstofdioxide (CO2). Om van dit biogas groengas te maken die de kwaliteit van aardgas evenaart, is nog een bewerking nodig. Wij financieren ook mee in installaties die van biogas groengas maken. Daarnaast investeren wij in machines die de overgebleven stikstof en fosfaat tot korrels verwerken. Deze korrels zijn bestemd voor de export naar met name landen in Zuid-Europa, waar juist een tekort aan deze meststoffen is. Zo halen we het overschot aan deze stoffen uit het Nederlandse milieu. De techniek om deze korrels te maken, staat echter nog in de kinderschoenen.'

Investeringen Groenfonds noodzakelijk

‘Nationaal Groenfonds heeft meegefinancierd in de eerste ‘verkorrelaar’. Ik verwacht dat binnen nu en twee jaar de reguliere banken ook gaan investeren in deze projecten. Dat doen ze zodra een techniek zich afdoende bewezen heeft, maar dat gaat hier zeker gebeuren. Ook in de groengasopwekking staat een nieuwe techniek op het punt van doorbreken. Nu zijn wij nog van belang voor de opstart van zo’n initiatief, maar tegen de tijd dat er opgeschaald kan worden, zullen ook de banken meedoen. Dan komt het Groenfonds met name in beeld voor de achtergestelde financiering. En wat mestvergisting betreft: deze techniek heeft zich al dusdanig bewezen dat onze bijdrage meestal niet meer nodig is. Een enkele keer springen we samen met een provinciaal energiefonds nog bij, maar dit gaat niet om heel grote bedragen. Wij zijn dan het laatste puzzelstukje: noodzakelijk om het financiële plaatje compleet te krijgen. Onze bijdrage, hoe bescheiden ook, zorgt er dan voor dat een project toch door kan gaan.’

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw